Quý vị có thể gửi cheque tới địa chỉ dưới đây.
Chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho quý vị. Xin cảm ơn!

Maison Chance USA
2503-D N. Harrison St. #1128
Arlington, VA 22207
usa@maison-chance.org