Quý vị có thể gửi cheque tới địa chỉ dưới đây.
Chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho quý vị. Xin cảm ơn!

Maison Chance Canada
5830 Rue de Canseau
St-Leonard, Quebec
H1P 1H9, Canada
canada@maison-chance.org