Quý vị có thể gửi cheque tới địa chỉ dưới đây.
Chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho quý vị. Xin cảm ơn!

Maison Chance Belgique.
80 rue Albert Meunier
1160 Bruxelles, Belgique
belgique@maison-chance.org