Quyên góp bằng chuyển khoản.

Tên tài khoản : Association Maison Chance France
Tên ngân hàng: Banque Populaire Loire et Lyonnais Part Dieu
Mã số ngân hàng: 16807 – Code Guichet: 00400
Số tài khoản: 80 17 95 92 005 Clé: 25
IBAN code: FR76 1680 7004 0080 1795 9200 525
BIC code: CCBPFRPPGRE

Maison Chance France
40, rue Domrémont
75018 Paris, France
france@maison-chance.org