Nhà May Mắn là một tổ chức nhân đạo phi chính phủ (NGO), hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ đảng phái chính trị hay tôn giáo nào, được công nhận từ năm 1998 bởi Nhà nước Việt Nam.

Các hoạt động của Nhà May Mắn được gia hạn cấp phép hàng năm. Từ cuối năm 2007, Nhà May Mắn được liên kết với một đối tác mới đó là Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức kết hợp với một đối tác địa phương là yêu cầu bắt buộc của pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, cho dù Nhà May Mắn phải liên kết cùng đối tác sở tại để được hoạt động tốt tại Việt Nam thì Nhà May Mắn vẫn luôn luôn duy trì sự tự do hoạt động, bao gồm lập kế hoạch trung và dài hạn cho các dự án cũng như trong việc tuyển dụng và tổ chức nội bộ.

Nhà May Mắn đã tuyển dụng hơn 70 nhân viên và hàng chục tình nguyện viên người Việt Nam và nước ngoài thường xuyên sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của tổ chức.

Trong số những người được thụ hưởng có khoảng 50 người sống tại Nhà May Mắn, 100 người sống tại Làng May Mắn và 240 trẻ em trong khu vực được đi học miễn phí.

Quản lý

Quản lý hoạt động của Nhà May Mắn được đảm bảo bởi người sáng lập – Tim Aline Rebeaud – đồng thời cũng là Phó Ban Giám Đốc. Giám Đốc Phạm Hồng Kỳ, đại diện cho đối tác tại Việt Nam của Nhà May Mắn – Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các thành viên khác của Ban quản lý là các nhân viên chính thức của Nhà May Mắn. Tất cả cùng chịu trách nhiệm về chương trình viện trợ và hành chính.

Ban quản lý có các cuộc họp hàng tuần để lập kế hoạch hoạt động hàng ngày cho Nhà May Mắn, Trung Tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn, cũng như theo dõi việc chăm sóc y tế và hành chính liên quan đến người thụ hưởng.

Một cuộc họp cuối năm để tổng kết các hoạt động trong một năm và đề xuất phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp thường được tổ chức hằng năm.

Nhân sự

Đầu năm 2017 Nhà May Mắn tuyển dụng 07 nhân viên làm việc tại văn phòng dự án và 65 người để quản lý và vận hành các chương trình. Ngoài những nhân viên này, Nhà May Mắn có 11 tình nguyện viên nước ngoài luôn sẵn sàng hỗ trợ trong các công việc. Tổng số người làm việc cho tổ chức là 83.

Bộ phận
Nhân viên
Tình nguyện viên trong nước
Tình nguyện viên nước ngoài
Tổng cộng
Văn phòng dự án
05 01 06
Ban giám đốc
03 03
Hành chính, kế toán
05 05
Bộ phận xã hội
03 03
Giáo dục 13 03 01 17
Đào tạo, sản xuất 05 05
Bộ phận y tế
09 04 02 15
Bộ phận bếp
04 04
Dịch vụ, bảo vệ, tạp vụ, khác
21 21
Tổng cộng: 72 07 04 83

Tình nguyện viên

Nhà May Mắn liên kết với một số tình nguyện viên Việt Nam – bác sĩ, nha sĩ, giáo viên. Các bác sĩ và nha sĩ đang làm việc tại Nhà May Mắn với hợp đồng dài hạn, và có thể gọi họ trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, còn phải kể đến sự đóng góp của một số tình nguyện viên nước ngoài, chủ yếu là trong lĩnh vực y tế, giáo dục và truyền thông.